Zakres i ochrona przetwarzania danych osobowych w AGRO-INTERSTAR Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agro-Interstar Sp. z o.o. , ul. Spacerowa 11, Młynek Nieświński, 26-200 Końskie, adres e-mail: biuro@agro-interstar.pl zwany dalej Administratorem.
 2. Państwa dane osobowe w zakresie :
 • imienia i nazwiska
 • numeru identyfikacyjnego NIP/PESEL/REGON
 • adres siedziby, adres prowadzenia działalności, adres oddziałów, adres do korespondencji, adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • numer kontaktowy

(dalej: dane osobowe)
zostały pozyskane od Państwa na podstawie dotychczasowej współpracy (zawartej umowy, zamówień, ofert) oraz ze źródeł powszechnie dostępnych tj. za pośrednictwem stron internetowych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, GUS.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Agro-Interstar Sp. z o.o., czyli m.in. w celu:
 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, w tym również w celach marketingowych, po uzyskaniu zgody na powyższy cel przetwarzania;
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy, w szczególności wystawiania faktur, na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych, przy czym możliwości przetwarzania danych osobowych w tym celu wynikają z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej i  mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Agro-Interstar Sp. z o.o. w celu realizacji Państwa zamówień na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Okres przechowywania danych.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/świadczenia usług. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Danych. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
  2. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 3. Udostępnianie danych osobowych.
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
  – naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi,
  – naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające) np.: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, banki, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz audytu.

Administrator Danych, oświadcza że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażeniu własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w puntach 1-9 można zrealizować przez kontakt z Administratorem, tj. Agro-Interstar Sp. z o.o. , ul. Spacerowa 11, Młynek Nieświński, 26-200 Końskie, adres e-mail: biuro@agro-interstar.pl.
 2. Informacja o dobrowolności podania danych.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń lub w celu udzielenia odpowiedzi na złożone pisma lub reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f), podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w określonym celu, podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że Mają Państwo w każdym momencie prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany.

W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiający oświadcza że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.